top of page
Ommegang.png

Hier is een projectplan voor het bevorderen van de samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang, met als focus de geschiedenis van Brussel en de bijdrage van Nederlandstalige groepen rond het Ros Beiaard, Floris, en de draak.

Projectplan: Samenwerking Vlaamse Club en Koninklijke Maatschappij van de Ommegang

Missie:

Het project heeft als missie om de rijke geschiedenis van Brussel te vieren en te verspreiden door samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang. We willen specifiek de Nederlandstalige loopgroepen rond het Ros Beiaard, Floris en de draak betrekken om een waardevolle culturele bijdrage te leveren.

Visie:

Onze visie is om een verenigd en inclusief cultureel platform te creëren waar de geschiedenis, kunst en tradities van Brussel worden gevierd en gedeeld. Door de krachten te bundelen met de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang en Nederlandstalige loopgroepen, willen we Brussel als historische en culturele bestemming bevorderen.

Strategie:

 1. Samenwerkingsverband oprichten: We zullen een formeel samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Club en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang tot stand brengen. Dit omvat het vaststellen van duidelijke verantwoordelijkheden en communicatielijnen.

 2. Onderzoek en documentatie: Een grondige studie van de geschiedenis van Brussel, met de nadruk op de rol van Nederlandstalige groepen en de evenementen rond het Ros Beiaard, Floris en de draak. Dit zal resulteren in gedocumenteerde bronnen en materiaal voor educatieve doeleinden.

 3. Culturele evenementen: Organiseer culturele evenementen, tentoonstellingen en lezingen die de geschiedenis van Brussel en de bijdrage van Nederlandstalige groepen in de schijnwerpers zetten.

 4. Educatie en bewustwording: Ontwikkel educatieve programma's en materialen om de Brusselse geschiedenis en cultuur te verspreiden, gericht op scholen en het bredere publiek.

 5. Samenwerking met Nederlandstalige groepen: Werk nauw samen met Nederlandstalige loopgroepen en andere betrokkenen om hun inbreng te integreren in de evenementen en activiteiten.

Doelstellingen:

 • De geschiedenis van Brussel en de bijdrage van Nederlandstalige groepen in de schijnwerpers zetten.

 • Culturele evenementen en tentoonstellingen organiseren die de interesse in Brussel als historische bestemming vergroten.

 • Educatieve programma's ontwikkelen die bewustwording en begrip van de Brusselse geschiedenis bevorderen.

 • Een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen de Vlaamse Club en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang.

 • Het betrekken van Nederlandstalige loopgroepen en hun expertise in de projectactiviteiten.

Actieplan:

 1. Maak een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Club en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang.

 2. Start een onderzoeks- en documentatieproces over de geschiedenis van Brussel en de betrokkenheid van Nederlandstalige groepen.

 3. Organiseer culturele evenementen en tentoonstellingen.

 4. Ontwikkel educatieve materialen en programma's.

 5. Werk nauw samen met Nederlandstalige groepen en betrek hen bij de uitvoering van projectactiviteiten.

Middelen en Budget:

 • Personeel voor coördinatie en uitvoering van activiteiten.

 • Financiering voor onderzoek, evenementen en educatieve programma's.

 • Ruimtes en faciliteiten voor culturele evenementen en tentoonstellingen.

 • Promotiemateriaal en communicatiekanalen.

Monitoring en Evaluatie:

Het project zal regelmatig worden geëvalueerd om te zorgen voor de voortgang en het behalen van de doelstellingen. Dit omvat feedback van betrokken partijen, bezoekersaantallen bij evenementen, en de mate van bewustwording en betrokkenheid van het publiek.

 

Dit projectplan dient als basis voor het bevorderen van de samenwerking tussen de Vlaamse Club en de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang en het vieren van de geschiedenis en cultuur van Brussel.

Het zal bijdragen aan een grotere waardering voor de rijke culturele erfenis van de stad en haar Nederlandstalige gemeenschap.

Doelstellingen:

Definieer duidelijke doelstellingen voor het project. Deze doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn. Bijvoorbeeld:

 • Verzamelen, bewaren en digitaliseren van kunstgerelateerde documentatie.

 • Aantrekken van onderzoekers, studenten en kunstliefhebbers om gebruik te maken van de faciliteiten.

 • Het creëren van een winstgevende inkomstenstroom.

 • Marktanalyse:

 • Voer een grondige marktanalyse uit om de concurrentie en potentiële doelgroepen te identificeren. Onderzoek andere kunstgerelateerde centra, musea, onderzoeksinstellingen en digitale archieven. Ontdek welke unieke eigenschappen het Documentatie Centrum onderscheiden van andere instellingen.

 1. Doelgroep: Bepaal de doelgroep(en) die het centrum wil bereiken. Dit kunnen onderzoekers, studenten, kunstenaars, musea, galerieën en het bredere publiek zijn. Segmenteer de doelgroepen en ontwikkel aangepaste marketingstrategieën voor elk segment.

 2. Diensten en faciliteiten: Beschrijf gedetailleerd welke diensten en faciliteiten het centrum zal aanbieden. Dit kan onder andere bestaan uit toegang tot de documentatie, onderzoeksassistentie, workshops, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en eventuele digitale abonnementen.

 3. Digitalisering: Gezien de moderne tijd en de digitale behoeften, moet het centrum zich richten op het digitaliseren van de documentatie. Hierdoor wordt de toegankelijkheid vergroot en kunnen mensen van over de hele wereld toegang krijgen tot waardevolle informatie.

 4. Samenwerkingen: Zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere kunstinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Het opbouwen van waardevolle partnerschappen kan zorgen voor een breder bereik en expertise.

 5. Inkomstenstromen: Identificeer verschillende inkomstenstromen om het centrum winstgevend te maken. Dit kan onder meer bestaan uit:

  • Lidmaatschapsbijdragen voor onderzoekers en studenten.

  • Entreegelden voor het publiek.

  • Donaties van particulieren en organisaties.

  • Verkoop van publicaties en merchandise.

  • Sponsoring en subsidies.

 6. Financieel plan: Stel een gedetailleerd financieel plan op, inclusief kostenramingen en verwachte inkomsten. Wees realistisch in de prognoses en houd rekening met verschillende scenario's.

 7. Marketing- en promotiestrategie: Ontwikkel een effectieve marketing- en promotiestrategie om het Documentatie Centrum onder de aandacht te brengen. Gebruik online en offline kanalen om het bereik te vergroten en de doelgroep te bereiken.

 8. Infrastructuur en personeel: Zorg voor een geschikte locatie voor het Documentatie Centrum met voldoende ruimte voor de documentatie, onderzoeksfaciliteiten en tentoonstellingen. Zorg ook voor goed opgeleid personeel dat onderzoekers en bezoekers kan ondersteunen.

 9. Duurzaamheid en ethiek: Overweeg duurzaamheid en ethische overwegingen bij de exploitatie van het centrum. Dit omvat zorgvuldige archivering van documentatie, bescherming van auteursrechten en ethische benaderingen bij onderzoek.

 10. Monitoring en evaluatie: Stel meetbare doelen vast en implementeer een systeem om de voortgang van het project te monitoren en te evalueren. Gebruik deze feedback om indien nodig bij te sturen.

 

Het succes van het project hangt af van een grondige voorbereiding, een duidelijke visie en een doordachte uitvoering. Het is belangrijk om samen te werken met experts op verschillende gebieden, waaronder kunstgeschiedenis, archivering, marketing en financiën, om het Documentatie Centrum voor het Vlaams Kunst Patrimonium tot een bloeiende en winstgevende instelling te maken.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page