top of page

ACTUEEL

Vrijdag 19 Januarie 2024,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: De beste wensen voor 2024! Identiteit, Themas's en doelen van de Vlaamse Club voor Kunsten., Wetenschappen en Literatuur VZW ,  

Als 100-jarige vereniging omarmen wij een diepgewortelde Nederlandstalige identiteit, gestoeld op diverse thema's, waaronder geschiedenis, taal, sociale interactie, culturele diversiteit en economie. Ons collectieve doel richt zich op het verbeteren van de Nederlandstalige bevolking in de Benelux-regio.

Onze identiteit als eeuwoude vereniging weerspiegelt onze lange geschiedenis en sterke verbondenheid met kernwaarden en principes. Binnen deze identiteit hebben wij verschillende thema's geïdentificeerd die dienen als pijlers voor onze activiteiten. Hieronder vallen het koesteren van historisch bewustzijn, het bevorderen van de Nederlandse taal, het ondersteunen van sociale interactie, het vieren van culturele diversiteit en het stimuleren van economische ontwikkeling.

Ons gezamenlijke doel is duidelijk en ambitieus: wij streven naar verbetering van de Nederlandstalige bevolking in de Benelux. Dit impliceert onze inzet op diverse fronten, zoals het bevorderen van taalvaardigheid, het ondersteunen van sociaal welzijn, het vieren van culturele diversiteit en het stimuleren van economische groei binnen onze Nederlandstalige gemeenschap.

Om dit doel te bereiken, zetten wij als vereniging specifieke strategieën en projecten op. Deze initiatieven zijn ontworpen om educatie te bevorderen, culturele uitwisseling te stimuleren, sociaal welzijn te ondersteunen en economische ontwikkeling binnen de Nederlandstalige gemeenschap in de Benelux te bevorderen. Onze toewijding aan onze identiteit en de genoemde thema's vormt de kern van onze inspanningen en zal naar verwachting bijdragen aan het succes van onze missie.

Donderdag 14 December 2023,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: Overgangsoplossing de Vlaamse Club voor Kunsten., Wetenschappen en Literatuur VZW ,  

Het Bestuur en onze nieuwe strategische projectstaf wensen U een hele mooie Kerst en Nieuwjaar vanuit ons secretariaat. Nu we de binnen de vereniging alle juridische en andere problemen hebben opgelost, hebben wij weer de handen vrij om aan de inhoud en impact verder te bouwen. Met nieuwe  professionele stafleden  zijn de voorbereidingen afgerond en gaan we nu de beschreven projecten uitvoeren. Een project management bestaat in deze phase minimaal uit 5 functionaliteiten, en denkt het projectplan, budget uit en gaat op zoek naar partners, sponsoren en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Interesse? Minimaal relevante hogeschool/academische opleiding, groot netwerk  en veel daadkracht een sterk Nederlandstalige impact vanuit Brussel uit te laten gaan op sociaal, cultuur en economisch vlak in het gebied van de Benelux Unie, EU en de wereld. Tot ziens in 2024!!!

Maandag 11 December 2023,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: Voorzitterschap EU gaat vanaf 1 januari over aan Belgie, de Vlaamse Club volgt dit  via het Benelux forum,  

Het wordt een heel interessant jaar 2024, waar de Nederlanden, de Raad van Brabant op de Grote Markt in Brussel, RR, Documentatiecentrum. Kunstschutz en een boek over het harde werk in de afgelopen2 jaar gedeeltelijk beschreven zullen zijn.  Op deze dag is er ook een jubileum lezing in de Markten en daarna Glühwein in ons secretariaat.  Heeft U al uw contributie betaald? Geen inschrijving via onze homepage , geen toegang.

 

Maandag 04 December 2023,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: Strafrechtelijk en Civielrechtelijk onderzoek ingeleid naar aanleiding van het zich nog steeds als Bestuurder uitgeven van de Vlaamse Club en publicatie door Marie Therese Smet en Roland Demailly uitspraak 26/10/23  Rolnummer  C/23/00055 . 

Helaas verlopen de juridische procedures in Brussel traag, zoals vaak het geval is. Het gerecht is bezig met zaken die als minder urgent worden beschouwd dan de kwestie rondom voormalige bestuurders die momenteel de rechtbank belasten. Als gevolg hiervan is onze bankrekening geblokkeerd, en een bedrag van minimaal 2100 euro aan sponsorgeld is momenteel niet beschikbaar voor onze jubileumactiviteiten.

De leugens aantijgingen over verschillende kwesties moeten eerst voor de rechtbank worden gebracht, bewezen en veroordeeld worden. Helaas lijkt het onwaarschijnlijk dat dit snel zal gebeuren. Desondanks hebben we alle relevante informatie aan onze advocaat verstrekt, die het proces nauwlettend volgt. Helaas blijft de publicatie voor eeuwig staan, en zal alleen een publicatie van het gerecht dat deze en volgende publicaties van MT als nietig worden verklaard daar maar een heel klein doekje voor het bloeden geven. Dat dit dan ook nog niet eens door MT maar door haar dochter wordt aangejaagd die nooit lid was van de VC is dan extra triest in dit treurspel. 

Om de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen, en rekening houdend met het aflopen van de overgangsperiode van de wet op de Vzw's aan het einde van het jaar, zijn we bezig met het opzetten van een nieuwe Juridische Vzw. Deze nieuwe structuur stelt ons in staat om onze activiteiten voort te zetten en de nodige stappen te ondernemen om onze financiële situatie te stabiliseren.

We hebben tevens een nieuwe bankverbinding ingesteld, die actief zal blijven totdat de juridische kwesties zijn opgelost. We zetten onze activiteiten voort in naam van onze oprichters in 1923.

Blijf ons volgen op onze homepagina en op sociale media voor updates over de voortgang van onze zaak en de overgang naar onze nieuwe Juridische Vzw. We waarderen jullie steun in deze uitdagende periode.

Vrijdag 03 November 2023,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: Kort geding  Datum van uitspraak 26/10/23  Rolnummer  C/23/00055 

......

1. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN EN VAN HET VERWEER 

1.1. Eisers vragen : 

"In hoofdorde de voorlopige opschorting te bevelen van de besluiten van de algemene vergadering van VLAAMSE CLUB VOOR KUNSTEN, WETENSCHAPPENEN LETTEREN VZW, dd. 14 juli 2023, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd.8 september 2023 en bevelen deze voorlopige opschorting te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

In ondergeschikte orde een voorlopige bewindvoerder op basis van artikel 584, 3o Gerechtelijk wetboek aan te stellen over : 

VLAAMSE CLUB VOOR KUNSTEN, WETENSCHAPPENEN LETTEREN VZW, met ondernemingsnummer 406.730.106 en zetel te 1090 Jette, Steppestraat 28 

Met als opdracht onder meer: 

De dringende betalingen doen 

Een algemene vergadering te organiseren op basis van de ledenlijst na de algemene vergadering van 4 juni 2023, na verificatie van de betaalde lidgelden op de bankrekening van de VZW bij KBC (nu geblokkeerd) 

De zetel van de VZW terug te verzetten/laten verzetten naar 1000 Brussel, Visverkopersstraat 8 bus 7 

1.2. Verweerster besluit tot de ontoelaatbaarheid of onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van deze vorderingen. 

2. BEOORDELING 

2.1. ontvankelijkheid 

2.1.1. belang 

Met haar eerste middel werpt verweerster de onontvankelijkheid van de vorderingen op wegens gebrek aan bewijs van een actueel en rechtmatig belang. Volgens haar beweren eisers dat ze werkend lid en bestuurder zijn of geweest zijn maar bewijzen ze dit niet. 

Eisers brengen een ledenlijst1 bij, waarop zij vermeld staan als respectievelijk secretaris, bestuurder en lid. Verweerster brengt van haar kant ook een ledenlijst2 bij volgens dewelke sinds 17 juli 2023 eisers geen lid zijn van de vereniging en daarvoor op 1 januari 2022 enkel eisers WUBBE en WOLFF lid waren. 

1 hun stuk 1 

2 haar stuk 10 

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel - Beschikking-p. 3 

Over het gewezen en actueel lidmaatschap van verweerster bestaat betwisting tussen partijen. 

Eisers vragen in deze kort gedingprocedure, in toepassing van art. 2:46 WVV, de opschorting van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 14 juli 2023, tijdens dewelke eisers WUBBE en WOLFF "afgezet (zijn) als bestuurder, geschrapt als lid en voor altijd uitgesloten als lid en bestuurder van" verweerster en eisers VERMOESEN en VANHEER "voor altijd uitgesloten (zijn) als lid en bestuurder van" verweerster. Dit besluit is bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september 2023. 

Zij voeren aan dat dit besluit nietig is wegens onregelmatigheden in de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen en wegens overschrijding van bevoegdheid. 

In zoverre alle eisers met dit besluit "voor altijd uitgesloten (zijn) als lid en bestuurder van" verweerster beschikken zij over het wettelijk vereiste belang om hun vordering in te dienen. 

2.1.2. bevoegdheid 

Als tweede middel voert verweerster aan dat de voorzitter in kort geding niet bevoegd zou zijn om de door eisers gevorderde opschorting te bevelen. 

Eisers steunen hun hoofdvordering uitdrukkelijk op art. 2:46 WVV. 

Deze bepaling verleent aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank de bevoegdheid om in kort geding de opschorting van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon te bevelen. 

Of aan de voorwaarden van het kort geding voldaan is, zoals aangehaald door verweerster, raakt de gegrondheid van de vordering. 

.....

.

Rechtsprekende op tegenspraak; 

OM DEZE REDENEN, 

DE VOORZITTER, 

Verklaart de vorderingen van eisers ontvankelijk

 

Dank aan onze advocaat!!!

 

Hiermee vervolgen wij met verdere eisen bij de rechterlijke macht  en ook opvolging tot restitutie van opgelopen kosten en schade via een gerechtsdeurwaarder. Niemand mag op anciënniteit, en zonder ideeën een Vlaamse Club strevend naar haar oude niveau saboteren, zonder daarvoor dan ook de consequenties te dragen.  Marie Therese Smet heeft hiermee veel schade aangericht.

Vrijdag 27 Oktober 2023,

John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp:  De actieve zoektocht naar projectmanagers voor onze projecten, en naar jonge academici om mee de jonge gelederen van de Vlaamse Club aan te vullen, zijn positief verlopen. Er zal via een tender selectie voor alle projecten op zoek gegaan worden naar geschikte kandidaten om aan de slag te gaan met een gedigitaliseerde en geprofessionaliseerde aanpak van onze projecten.

 

Onderwerp: De stichtende leden zijn de oprichters van de vzw. ... en dat was 100 jaar geleden.
De werkende leden maken deel uit van de algemene vergadering. Dat zijn die personen die minimaal 50 uur in een lopend project hebben gestoken als bestuurder en dat zijn op dit moment, John Wubbe, Erwin Wolff, Eline Vermoesen, Filip Vanheer en Gino Asselman. Diegene die gedurende 2 jaar én 50 uur én één of meerdere projecten tot een goed einde hebben gebracht als manager, kunnen door het bestuur genomineerd worden om werkend lid te worden.
De toegetreden leden nemen deel aan de activiteiten van de vzw of gebruiken de faciliteiten van de vzw, eventueel na betaling van lidgeld. Dat zijn alle andere leden.

Een en qnder over de VZW wetswijziging hier nogmaals te lezen.

 

Onderwerp: Het kort geding tegen MTS/RD oktober 2023 is op de rol geweest en we wachten op de uitslag.

Niet alleen een niet-legale publicatie, maar ook de door MTS geblokkeerde bankrekening  en het niet-overdragen van de boeken als penningmeester tot juli dit jaar, hebben de vereniging in ernstige problemen gebracht. De kosten lopen nu al op tot  € 23000 en blijven door advocaatkosten stijgen. Deze schade aan de Vlaamse Club en de Vereniging Brusselse Geschiedenis zal bij haar en bij RD teruggevorderd worden.

Onderwerp:   Actieve besprekingen voor samenwerking/coöperatie in Brussel. Na deze lange periode van latent aanwezig zijn in Brussel zijn de banden weer aangetrokken met de belangrijkste spelers, zoals de VGC, Muntpunt, Cultuurraad Brussel Stad, De Markten, Het Huis voor het Nederlands, AMVB, Holland House, Ommegang en vele meer te vinden in onze projectenlijst.

Vrijdag 11 Augustus 2023,

De Voorzitter John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

 

Onderwerp; BIZTAX & INTERVAT & Neerlegging Jaarverslag bij Griffier

Deze week kwamen wij erachter dat sinds het jaar 2019 geen aangifte en ondertekening gedaan is door de vorige penningmeester, in dit geval MTS. Na een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar, zijn nog geen boetes gegeven, en is er meteen digitaal een '0 aangifte' gedaan daar wij onder het bedrag van € 25000 omzet blijven. Positief is dat hiermee het achterstallig onderhoud  tegenover de FOD is gedaan, ook voor de VBG.

Onderwerp:  VDK  Vlaamse Kunst Dokumentatiecentrum (VKD)

Wij zijn weer een stap verder gekomen om dit uniek archief in de Benelux te kunnen behouden, en in de Fellow lijst zijn Europese academische kopstukken op het gebied van kunst in Lage Landen/ Nederlanden opgenomen om Prof.  Jan De Maere daarin bij te staan. De VC doet daarmee dat waar zij voor is opgericht: zij faciliteert de Vlaamse Kunsten, Wetenschappen en Letteren. 

Onderwerp: Thuispagina VC

Weer een week verder en de projecten, onze rechtsvorm en onze over ons pagina zijn bijgewerkt.

Vrijdag 4 Augustus 2023,

De Voorzitter John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

 

Onderwerp: Projecten.

De Vlaamse Club is op zoek naar Project managers om de verschillende projecten als voorstel voor te bereiden.

 

Onderwerp: Externe controle van de verenigingsboeken

2018-2019    Vz Walter De Decker/Pm                                                      correcte aangifte,    geen neerlegging boeken

2019-2020 Vz Walter De Decker/Pm Marie-Therese Smet (MTS)        geen aangifte,    geen neerlegging boeken

2020-2021; Vz Roland Demailly  /Pm. Marie-Therese Smet (MTS),      geen aangifte,    geen neerlegging boeken

2021-2022; Vz Marie-Therese Smet /Pm. Marc Rabaey                      correcte aangifte,               neerlegging boeken

2022-2023; Vz Marie-Therese Smet/Pm Marc Rabaey

van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en VBG

is aangenomen en in opdracht gegeven ter uitvoering. 

 

Elk jaar is er een decharge verleend tijdens de algemene vergaderingen, omdat er geen enkele fout is ontdekt in de inkomsten en uitgaven van zowel de Vlaamse Club (VC) als de Vereniging Brusselse Geschiedenis (VBG). Echter, er is nu besloten om de onfortuinlijke boekhoudkundige handelingen die door Marie-Therese Smet (MTS) zijn uitgevoerd zonder medeweten van de Raad van Bestuur (RvB), te onderzoeken. Marie-Therese Smet was tot 2023 verantwoordelijk voor het beheer van de KBC Brussel Bankrekeningen van beide verenigingen (beide VZW's) en heeft deze rekeningen nog steeds niet overgedragen.

Het doel van dit onderzoek is om helderheid te scheppen over de financiële gang van zaken en handelingen die hebben plaatsgevonden zonder dat de Raad van Bestuur op de hoogte was. Dit omvat ook het boekhoudkundige aspect van haar activiteiten. Tot dusver heeft de jaarlijkse decharge echter geen afwijkingen aan het licht gebracht in de financiële procedures en transacties.

Marie-Therese Smet heeft tot 2023 de verantwoordelijkheid gedragen voor de KBC Brussel Bankrekeningen van beide VZW's. Het feit dat ze deze rekeningen nog niet heeft overgedragen, brengt extra complicaties met zich mee.

Het inzetten van een extern accountant voor dit onderzoek is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de situatie en eventuele onduidelijkheden aan te pakken. Hierdoor kunnen de financiële zaken van beide verenigingen op een transparante en accurate wijze worden afgehandeld, wat belangrijk is voor zowel interne als externe belanghebbenden.

Er zijn 3 externe accountant bureaus gecontacteerd, maar door vakantie periode zal dit pas volgende week worden opgepakt. Ik houd U op de hoogte. JW.

Vrijdag 28 Juli 2023,

Brief aan het bestuur door de Voorzitter John Wubbe, ook ter publicatie op onze homepage.

Onderwerp: Voorstel tot externe controle van de verenigingsboeken 2020-2023 van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren

Geachte leden van het bestuur,

Ik wil graag een voorstel indienen om de verenigingsboeken van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren te laten controleren door een externe expert. Het doel van dit voorstel is om de transparantie, nauwkeurigheid en integriteit van onze financiële administratie te waarborgen en het vertrouwen van onze leden te versterken.

Motivatie:

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van zowel 2022 als 2023 werden er fouten ontdekt in de boekhouding. Deze fouten waren deels te wijten aan het feit dat de voormalige penningmeester, Marie-Therese Smet, niet alle benodigde zaken had overgedragen aan haar opvolger, Marc Rabaey, die de functie vervulde tot 5 juni 2023. Vanaf 5 juni 2023 ben ik, John Wubbe, de nieuwe penningmeester geworden. Dit heeft geleid tot enige bezorgdheid en heeft het belang van het waarborgen van transparantie en nauwkeurigheid in onze financiële administratie onderstreept. Om deze reden is het van cruciaal belang dat we onmiddellijk stappen ondernemen om de situatie te corrigeren en ervoor te zorgen dat onze financiële processen op orde zijn.

Continuïteit en verantwoording: Een naadloze overdracht van verantwoordelijkheden en informatie tussen de penningmeesters is essentieel om de continuïteit en de integriteit van onze financiële processen te waarborgen. Het ontbreken van een volledige overdracht heeft geleid tot onnodige fouten in onze boekhouding en moet in de toekomst worden vermeden.

Versterken van het vertrouwen: Het openstellen van onze boeken voor een externe controle door een deskundige en onafhankelijke partij zal laten zien dat we serieus omgaan met onze financiële verantwoording. Het helpt ook om eventuele twijfels of zorgen bij onze leden weg te nemen en toont onze toewijding aan het waarborgen van eerlijkheid en transparantie.

Verbetering van interne processen: Een externe controle kan ons helpen om eventuele tekortkomingen in onze interne financiële procedures aan het licht te brengen. Door deze bevindingen kunnen we gerichte verbeteringen doorvoeren en onze boekhoudkundige processen stroomlijnen, zodat vergelijkbare problemen in de toekomst worden voorkomen.

Voldoen aan regelgeving: Het laten controleren van onze verenigingsboeken door een externe expert stelt ons in staat om te voldoen aan alle relevante wettelijke en bestuursregelgeving met betrekking tot financiële rapportage en boekhouding. Hierdoor minimaliseren we het risico op eventuele sancties of juridische gevolgen als gevolg van onnauwkeurigheden of nalatigheden.

Actieplan:

  1. Selectie van een externe expert: Het bestuur zal verantwoordelijk zijn voor het selectieproces van een bekwame en gerespecteerde externe expert op het gebied van financiële controle en audit.

  2. Uitvoering van de controle: Na de selectie zal de externe expert worden ingeschakeld om de verenigingsboeken te controleren volgens de overeengekomen planning en procedures.

  3. Rapportage: De externe expert zal een gedetailleerd rapport opstellen met de bevindingen van de controle. Dit rapport zal worden gepresenteerd aan het bestuur en besproken met alle relevante belanghebbenden.

  4. Opvolging van aanbevelingen: Indien er tekortkomingen of aanbevelingen naar voren komen in het rapport, zal het bestuur verantwoordelijk zijn voor het implementeren van passende maatregelen om eventuele geïdentificeerde problemen aan te pakken.

 

Ik ben ervan overtuigd dat het laten controleren van onze verenigingsboeken door een externe expert een belangrijke stap is in het versterken van onze organisatie en het waarborgen van een gezonde financiële situatie. Gezien de recente onregelmatigheden, stel ik voor om dit voorstel zo spoedig mogelijk te implementeren. Laten we dit onderwerp bespreken tijdens een toekomstige bestuursvergadering, zodat we gezamenlijk kunnen beslissen over de beste aanpak voor onze vereniging.

Bedankt voor uw aandacht en ik zie uit naar een vruchtbare discussie.

 

Met vriendelijke groeten,

John Wubbe

Voorzitter & Penningmeester van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren


 

22 Juli 2023

Onze communicatie vind altijd vanaf een @vlaamseclub.be email adres plaats.

Helaas moeten wij naar goed Vlaamse traditie in het verenigingsleven vaststellen dat sommige oudleden niets anders te doen hebben dan u het leven zuur te maken met roddels en achterklap. Deze pagina's laten onze plannen en activiteiten zien die er vroeger niet waren. Mocht U  vragen hebben, aarzel niet om onze secretaris@vlaamseclub.be te contacteren, of op onze Evenementen al te kijken op onze Meetup paginas. Daar wij door Corona en nieuwe Digitale Vlaamse Club ons meer op de toekomst willen richten hier eerst een terugblik op de laatste 4 jaar.

De Vlaamse Club kent nu toegetreden leden, daar de statuten gewijzigd zijn nav Europese wetgeving die voor einde 2023 moet zijn ingevoerd, waardoor de werking van de Vlaamse Club gemoderniseerd werd .  Bestuurders dienen een actief netwerk te hebben en dit jaar minstens 2 activiteiten te hebben georganiseerd en tot een succes hebben gebracht. Het gezochte profiel is: academische vorming, groot netwerk, inspirator, affiniteit met Brussel, bestuurderervaring, digitaal slim, bij voorkeur onder de 65 jaar.

Wij hebben met de digitalisering  oa alleen al 244 toegetreden leden, die via het Meetup platform aan onze activiteiten willen deelnemen.  Op het 75- en 80-jarig jubileum werd nog door de voorzitters geklaagd die het niet voor elkaar kregen om jongere leden aan te trekken, waardoor tot net voor de Corona crisis nog maar goed 50 levende leden lid waren, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Walter De Decker was er daar een van. Gevolgd door Roland Demailly en Marie Therese Smet.

In 2021 werden diverse bestuurders gezocht en gevonden, een bestandsopname en herorientering werd ingeleid om de noden van de jongere generaties te evalueren. Waarna ook de keuze op jongere, academisch gevormde, Nederlandstalige generaties viel. Deze generaties is digitaal, zeer "what is in it for me", en niet in de oude verenigingsvorm van de laatste eeuw te vangen. 

Roland Demailly (historicus) wisselde als voorzitter van VC naar VBG omdat we de vraag van Frank Daelemans en Paul De Ridder tot overname van de activiteiten van de Vereniging voor Brusselse Geschiedenis over te nemen, graag nakwamen (ivm de relatie met Brabant, Brussel en het Vlaams Kunst patrimonium). Het geeft een link met de jongere generaties die wel interesse in geschiedenis hebben (zoals met LARPen). 

Marie Therese Smet schoof op anciënniteit (18 jaar bestuur) door als voorzitter voor de Vlaamse Club, daar ze zeker begin 2023 wilde stoppen. Marc Rabaey werd penningmeester en toekomstige voorzitter in 2023. Helaas stierf de man van onze voorzitter en viel zij uit en was zij sinds die tijd niet meer actief betrokken bij de VC.

Marc Rabaey als Dr. Econoom /informatica in complexe systeem expert, en Erwin Wolff als expert programmeur, begonnen samen met Filip Vanheer en ikzelf aan het uitschrijven van onze toekomst-missie-visie.    

 

​Deze crisis gaf ook een kans om de tijd goed te gebruiken en de behoefte van de jongeren in de strategie mee in te bouwen in het aanbod en zo ook aan boord te halen voor de programmering.

 

Het bleek dat Marie Therese Smet, ondanks haar nieuwe rol als voorzitter, de bankrekening toegang en mandatering als penningmeester weigerde over te dragen aan Marc Rabaey om de digitalisering in gang te zetten. Dit leidde ertoe dat zij ons de facto gegijzeld hield, en vernieuwingen tegenhield. De RvB heeft haar om meerdere reden samen met Roland Demailly bedankt voor haar diensten en gaat verder met een jonge en dynamische RvB.

​De opbouw van deze pagina is zo dat transparantie en feiten academisch bekeken kunnen worden. Kortom, wij volgen onderstaande normen en waarden van de Vlaamse Club die al 100 jaar bestaan.

de Voorzitter

 

John Wubbe

 

namens het Bestuur

 

Brussels, 18. juli 2023

bottom of page