top of page
cropped-cropped-cropped-bg-01.png

ONZE RECHTSVORM

Vlaamse Club voor Kunsten Wetenschappen en Letteren (VZW)

Ondernemingsnummer:   BE 0406.730.106

Adres:                                      Visverkopersstraat 8/7,

                                                   1000 Brussel

Oprichting:                           05-07-1923

Algemene Vergadering:  De wettelijke afloop 

Statuten:                               Gepubliceerd 5 Juni 2023

Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad

                  4 juli 2023                                                5. Juni 2023                                                  14.Feb 2022

KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen

RvB Bestuurders

Aangifte in de RechtsPersoonBelasting BIZTAX

Aanslagjaar Ontvangstbewijs 19 20 21 22 23 

De verplichte opgemaakte jaarlijkse jaarrekening

Bij de griffie van de nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Vorst.

GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

UITGAVEN                                     BEDRAG              ONTVANGSTEN                BEDRAG

  Goederen en diensten                                           Lidgeld  

  Bezoldigingen                                                        Schenkingen en legaten  

  Diensten en diverse goederen                           Subsidies  

  Andere uitgaven                                                   Andere ontvangsten  

 Totaal uitgaven                                       0            Totaal ontvangsten                          0

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

 

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 7)

 

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

 

4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)  

BEZITTINGENBEDRAGSCHULDENBEDRAG 

  Onroerende goederen (terreinen, …)  Financiële schulden  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Machines  Schulden ten aanzien van leveranciers  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Roerende goederen en rollend materiaal  Schulden ten aanzien van leden  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Voorraden  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

  Vorderingen   

  Geldbeleggingen   

  Liquide middelen   

  Andere activa  Andere schulden 

 

RECHTEN                                                BEDRAG                        VERPLICHTINGEN                                  BEDRAG 

Beloofde subsidies                                                                                   Hypotheken en hypotheekbeloften 

Beloofde schenkingen                                                                             Gegeven waarborgen 

Andere rechten                                                                                         Andere verbintenissen 

       

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

5. BELANGRIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN CIJFERS KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN (art. 14)

Waar declaren wij als VZW de BTW indien plichtig?

INTERVAT

ALV protokol :                         2023, 2024, 2025 op het secretariaat voor leden in te zien

4. Juli 2023
5.Juni 2023-1.jpg
14.Feb 2022.jpg
bottom of page