top of page

WAAR WIJ VOOR STAAN

People in Park

De Nederlandstalige/Brabantse/Brusselse bestuurlijke bakermat (1) zijn waarop de Europese burger zijn rechten tot op heden baseert (2) en de motor van de regionale socio- cultureel economische dynamiek
(3) aandrijft. 

Sinds onze oprichting  garanderen wij dit alles,  tegen de Verbeulemansing in (4), door volksverheffing (5) en door het aanbieden van een infrastructuur waar mensen op een vriendschappelijke manier kunnen samenkomen en zich wijden aan een cultuur in deze geliefde taal (6)(7)(8).

VISIE

De Vlaamse Club staat voor socioculturele en economische dynamiek, en meerwaarde voor de EU-regio Benelux. Zij is een verbond van gelijkgezinden, verankerd in Brabantse gastvrijheid, thuis in de Europese hoofdstad Brussel. 

MISSIE

Het uitdragen en versterken van de Nederlandstalige cultuur op een meetbare, inclusieve en positieve manier. De Vlaamse Club bouwt aan een diverse gemeenschap met de bedoeling een meerwaarde te creëren voor de samenleving. 

STRATEGIE

Sinds onze oprichting in 1923 garandeert de Vlaamse Club een infrastructuur waar mensen met een voorliefde voor, of nieuwsgierigheid naar, het Nederlands kunnen samenkomen. Door het aangaan van nieuwe partnerschappen en het ten volle ontwikkelen en gebruikmaken van nieuwe digitale middelen breiden we deze infrastructuur uit. Elkaar leren kennen, vriendschappen voor het leven sluiten, en van elkaar leren, dat is waar het om gaat.

WAARDEN

Een organisatie kan pas coherent functioneren en door externen en internen (h)erkend worden, wanneer de fundamentele waarden geëxpliciteerd zijn. Deze zijn in lijn met de (inter-)nationale normen en waarden, opgebouwd vanuit gemeenschappen met diverse culturen en achtergronden. Buitenparlementair De activiteiten van de Vlaamse Club zijn nooit op te vatten als een element in een partijpolitiek spel. De Vlaamse Club is in partijpolitieke zin neutraal en onafhankelijk.

PLURALISTISCH

De Vlaamse Club verwelkomt en erkent een brede diversiteit in al zijn vormen, zoals culturen, levensbeschouwingen en geaardheid. Onder pluralisme verstaat de Vlaamse Club het respecteren van de eigenheid/persoonlijke waardigheid de gelijkwaardigheid van elke burger. Eenieder is welkom die de hier aangegeven spelregels publiekelijk ondertekent en alzo garandeert dat er een veilige (Chatham House Rules) omgeving ontstaat voor academisch discours van vertegenwoordigers van alle stromingen van de samenleving.

OPEN GEEST

De Vlaamse Club wil getuigen van een open geest, en deze houding ook bij haar leden bevorderen door open te staan voor nieuwe ideeën, ervaringen, theorieën en mensen, dit door een forum te bieden aan mensen, culturen en ideeën die verschillen van de onze en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen, zonder taboes, eng dogmatisme of vooringenomenheid.

LERENDE ORGANISATIE

De Vlaamse Club wil haar kennis delen en burgers vormen in haar kerndomeinen. Wil dit zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen, dan moet er permanent worden gezocht naar nieuwe data en informatie. Gewapend met de kennis die daaruit gewonnen wordt,  kom we tot betere besluitvorming.

JUBILEUM 1923-2023

Na het 50-, 60- en 75-jarig jubileum van de Vlaamse Club, die U hier terug kunt vinden, is de Vlaamse Club de plaats voor academici, ondernemers en besluitvormers die onder Chatham House Rules samenkomen, om in de oorverdovende storm van meningen, de plaats bij uitstek te zijn waar duiding gegeven en gevonden wordt onder gelijkgezinden.

In samenwerking met organisaties (die vaak mede door inspanningen van onze VC), in de laatste 100 jaar in Brussel zijn ontstaan, blijvend voor een duurzame culturele bakermat zorgen.

 

'Operatie Papyrus' levert het retrospectief onderzoek -wat het DNA van de Vlaamse Club onderbouwd door de archieven te doorgronden- en is de stevige basis waarop in dit jubileumjaar projecten worden gerealiseerd en gewerkt wordt aan de toekomst. Omdat er sterke en zwakkere jaren van bestuur zijn, waren er plucheplakkers en verjonging van de club door digitaliseringsslag in te leiden, is er besloten om het jubileumjaar in 2024 te laten beginnen.

bottom of page