Over ons

Over ons

In je eigen taal gedachten uitwisselen over je tradities, geschiedenis, folklore en Avondland in een pluralistisch eco.

De woorden ‘Were di’ zijn middeleeuws Nederlands en betekenen zoveel als ‘verweer je, knok ertegen, laat je niet kennen’. De spreuk ‘Were di’ werd zo’n 700 jaar geleden al gebruikt door Hertog Jan I van Brabant (1252-1294), op 5 juni 1288 om de Brabantse stedelingen in de slag bij Woeringen aan te moedigen tegen een overweldigend ridderleger dat tegen de belangen van Brabanders was.

‘Were di’ is gekozen om de visie van onze Vlaamse Club richting haar 100-jarig bestaan te benoemen;

Wij zetten ons in vóór onze belangen en nooit tégen iets anders. Deze visie is inhoudelijk geschraagd door de definiëring van onze gemeenschap en de geschiedenis die we samen delen.

Onze grenzen, onze steden, onze dorpen, het platteland en de natuur zijn niet met passer en liniaal uitgezet, maar het resultaat van een lange, enerverende, en bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die ons, onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. En dit is voor ons de basis voor een succesvolle groei van onze pluralistische gemeenschap.

Onze Missie

Het uitbreiden van de sterke traditionele ’17 provinciën cultuur’ en de samenwerking sterken d.m.v. meetbare positieve impact voor eenieder die zich aansluit, en zo de regionale socio-, eco-, culturele verbondenheid aan te halen.
Samen staan we sterk.

Onze Visie

Een sterk en succesvol verbonden samenleving van Nederlands en/of Diets sprekende Europeanen samenbrengen.

Onze Strategie

De Vlaamse Club zal fysiek 24/7 actief zijn vanuit Brussel, om zo het zichtbaar pulserend Nederlandstalig thuisbaken te zijn van geborgenheid. De VC zal ondersteuning bieden aan Kunsten, Wetenschappen en Letteren, zoals bekend, en het uitgeven van relevante boeken bevorderen. De VC is een denktank voor de toekomst van de Europese regio, verankerd in het Avondland. Dit alles vanuit een van onze of aan ons verbonden sociëteiten, en de studentenwerking.

Onze visionaire voorgangers zijn de missie begonnen en hebben die strategisch onderbouwd met een professionele planning. Het huidige bestuur had dan ook geen enkele moeite met het vaststellen van onze doelen voor 2020-2025

Enkele sleuteldoelen zijn:

  • De studentenwerking op de Oude Graanmarkt vanuit het gemeenschapshuis ‘De Markten’.
  • Het openen van een sociëteit op de voor de Nederlanden historisch belangrijke Grote Markt te Brussel.
  • Het activeren van het sterke EU Netwerk aan het Luxemburgplein.
  • Dit zijn sociaal-culturele bakens in onze Nederlandse taal. En met haar Brabantse gezelligheid is de Vlaamse Club in Brussel de motor en promotor van onze cultuur.

Het Brabantse kopje koffie en de Limburgse vlaai met slagroom staan dan ook altijd klaar als u langskomt op ons secretariaat aan de Visverkopersstraat 8 op de 4e verdieping (nabij de hoek Vlaamse Steenweg/Dansaertstraat, met zicht op de Beurs). Wij bekennen al bijna 100 jaar kleur in het hart van Brussel. Kom voorbij en word lid.

De Vlaamse Club om thuis te komen.

100 jaar dezelfde doelstellingen

Onze doelstellingen

De doelen zijn in de afgelopen 100 jaar niet veranderd en luiden als volgt:
”De vereniging heeft tot doel de kunsten, wetenschappen en letteren te bevorderen en ambieert daartoe een behuizing beschikbaar te stellen met vergaderzaal ook geschikt voor lezingen, concerten en tentoonstellingen, leeszaal, bibliotheek, enz. met alle nodige voorzieningen. Ze wil de Nederlandstalige culturele uitstraling bevorderen in Brussel, de Brusselse Agglomeratie, maar ook over het gehele Vlaamse landsgedeelte, alsmede internationale betrekkingen bevorderen met de inrichting van activiteiten met Europees en internationaal perspectief. Zij wil betrachten de nodige afdelingen op te richten die de doelstellingen van de Vlaamse Club mede helpen realiseren, verbroederen en samenwerken met buitenlandse, Vlaamse, Brabantse, Limburgse en andere groeperingen.”
”Tot de verwezenlijking van dit doel mag de vereniging zich alle roerende en onroerende goederen aanschaffen, huren of ruilen, en alle verrichtingen uitvoeren die daartoe nuttig zullen geacht worden.” (Stichtingsakte).
”Het ondersteunen van leden van de Nederlandse taal-en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld, de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.”

Vertegenwoordigd te zijn als volwaardig lid In alle relevante lokale, nationale en internationale overlegorganen om als Vlaamse Club het cultuurlandschap voor Nederlandstaligen te evalueren, te verdiepen, te verruimen en uit te d(r)agen.

…”Verders , wy zyn metterdaed hetzelfde volk , ’t zelfde in tael , inborst, zeden en gebruyken. Daerom laet ons gezamentlijk als Nederlanders, schoon wy van staet gescheyden zyn, ons ten minste in de Nederlandsche Kunsten aenzien als landgenoóten, als broeders. Laet ons gezamentlyk ons Nederduytsch handhaeven, eeren en versieren: en dat eyndelyk de Tael der tryheyd ook eens de Tael der Kunsten zy”. (Jan Baptist Verlooy|J.B. Verlooy)


”Waer eigene tael en zeden aen vreemdaerdigen invloed zyn opgeofferd, daer ziet men het volk als een reuzenkind de banden verbreken, die zyne vrye ontwikkeling tegenhielden.” (Ferdinand Snellaert|F. Snellaert)

Het bruisende centrum anno NU voor Kunsten: Art Brussel, Koningin Elisabethwedstrijd, ‘Creative Europe’ (CREA) Wetenschappen: ‘The Future of Europe’, Wetenschapsfestival Brussel Letteren: Brusselse boekenbeurs van de Dietse regio’s, uitgeverij VBG/VC

iderschap door de geschiedenis heen

De Nederlandse taal is de krachtige uitdruk zijn van de vrije meningsuiting en discours in verbondenheid en geborgenheid van onze tradities. Deze humanistische waarden van het Avondland werden reeds door Erasmus beschreven en zijn een uitgangspunt voor academisch discours onder vrienden. Om zo tot de beste besluitvorming te komen en door onze pluralistische traditie bij te dragen aan onze welvarende samenleving. Doordat de Brabantse sterke onafhankelijke steden (o.a. Antwerpen, Brussel, ’s Hertogenbosch, Leuven, …) gemeenschappelijk optraden voor de rechten en vrijheden van stedeling en burger in ruil voor de hun opgelegde plichten, trok dit de mensen aan om zo te groeien en bloeien en zichzelf steeds weer te hernieuwen. Op deze sterke schouders staan wij en waren ook Were Di Woeringen, Kortenberg, Kassel de basis voor dit voortdurend succes.

Raad van Wijze Lieden

bestuur

De Raad van Wijze Lieden is een bindend advies orgaan die goed verbonden en verankerd zijn in de samenleving. De Raad van Wijze Lieden garandeert dat missie, visie en strategie opgevolgd worden en pluralisme gewaarborgd is. Er wordt te allen tijde in het Nederlands vergaderd en genotuleerd. De Raad van Wijze Lieden kan de Agenda van de Algemene Ledenverdagering voor zij naar de leden gestuurd wordt terug naar het bestuur sturen met een motivatie waarom specifieke punten niet aan de basis van het regelement voldoen, ne de doelstelling

Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB) van maximaal 6 bestuurders (voorzitter, penningmeester, secretaris, 3 leden), die garanderen dat missie, visie en strategie ( voor 5 jaar) worden voorbereid en eerst aan de RvWL wordt voorgesteld en dan aan de Algemene Vergadering. Er wordt te allen tijde in het Nederlands vergaderd en genotuleerd. Het bestuur maakt voor deze 5 jaar duurzame doelstellingen en bewaakt en geeft leiding aan de (sub-)commissies die de projecten. Zij managen en garanderen dat doelen gemeten en bereikt worden binnen de daarvoor vastgestelde tijd.

Fellows

leden

Aspirant, Junior, Senior leden worden verbonden.

Commissies en Projecten

group-of-people-working-out-business-plan-in-an-office (1)

De commissies werken de verschillende doelstellingen uit a.d.h.v. een businessplan. Na een inventarisatie van noden en invloeden op de kwaliteit van het leven van onze leden worden d.m.v. marktonderzoek, budgetteren, organiseren en na goedkeuring door het bestuur diverse projecten gestart. De commissies zijn het uitvoerende orgaan van onze activiteiten. De evenementen moeten een positieve invloed hebben op enerzijds het bereiken van onze doelstellingen en anderzijds op de werking van de vereniging alsmede op ieder individueel lid.

Vrijwiligers

Naast de vaste leden, kan een vzw ook vrijwilligers inschakelen. De onkosten van een vrijwilliger kunnen door de vzw gedekt worden. Kom hier alles te weten over de vrijwilligersvergoeding. Enkele belangrijke zaken om rekening mee te houden: de vzw moet een “nominatieve lijst” bijhouden, waarin ze per kalenderjaar voor elke vrijwilliger de toegekende kostenvergoedingen vermeldt. Deze lijst moet ze kunnen voorleggen aan de Inspectie van de RSZ. Je vindt een model op de site van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De vzw moet zijn vrijwilligers verzekeren.

Werkende Leden

De werkende leden zitten in de algemene vergadering. De statuten moeten de voorwaarden omschrijven om als werkend lid te kunnen toetreden. Werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Ze beslissen autonoom volgens de bevoegdheden die ze ontlenen aan de wet of de statuten. Van de werkende leden moet de vzw een ledenregister bijhouden op haar maatschappelijke zetel. Dit kan in de vorm van een excel- of word-document. Je kan een model van een ledenregister vinden in onze documenten.

Toegetreden Leden

De toegetreden leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw of de faciliteiten van de vzw gebruiken, eventueel na betaling van een lidgeld. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De vzw moet de rechten en plichten van de toegetreden leden in haar statuten opnemen. Elk lid is vrij om uit de vereniging te treden door zijn ontslag aan te bieden aan het bestuursorgaan. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, kan geacht worden ontslag te nemen. De statuten kunnen nog andere situaties vermelden waarin een lid geacht wordt zijn ontslag te geven.

Niet-opdagende leden

Als iemand wel lid is, maar zijn minimale aantal uren niet besteedt aan de werking van de Vlaamse Club zal hij worden gezien als sympathisant en niet als lid met stemrecht. Dit wordt getoetst aan de hand van de geregistreerde uren van actieve werking binnen de Vlaamse Club. Leden zijn die diegenen die zowel hun lidmaatschapsgeld voldoen en aan de werking van Vlaamse Club deelnemen.

Commissie

Aan het nieuwe lid wordt gevraagd in een of meer commissies met minimaal 4 uur per maand deel te nemen om zo de werking van de Vlaamse Club te ondersteunen. Met ook voor deze commissie een aanspreekpartner (een commissie/bestuurslid, niet dezelfde als zijn of haar mentor binnen de Vlaamse Club).

De voorbereidings-, budgettering- en marketingvoorstellen voor het komend jaar en de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde projecten en het behalen van gestelde doelen is de taak van de commissies.

Het bestuursorgaan (6 leden)

Een lid voor het bestuursorgaan kan worden voorgedragen uit de poel van commissieleden die daar minimaal 8 uur per maand de werking van de Vlaamse Club hebben ondersteund. Als verse aspirant bestuurder, heb je een stagejaar waar je meeloopt in de werking van het bestuur naast een senior bestuurslid om zo de continuïteit van de Vlaamse Club te garanderen. Vanaf het tweede jaar, indien een bestuurslid in dat jaar ophoudt met het bestuurswerk, kan een aspirant bestuurder een persoon uit het Dagelijks Bestuur vervangen.

Het bestuursorgaan draagt zorg voor strategie en doelstellingen voor vijf jaar en bewaakt de uitvoering van de vijfjarenplannen in de commissies

Raad van Wijze Lieden (11 leden)

Bestuursorgaanleden die meer dan 5 jaar de Vlaamse Club hebben gediend kunnen voorgedragen worden voor de Raad van Wijze Lieden. Minstens tweederde van de Raad van Wijze Lieden moet bestuursorgaanlid zijn geweest. De raad van Wijze Lieden bewaakt de missie en visie van de Vlaamse Club; zij komt twee keer per jaar samen om de agenda van de Algemene Ledenvergadering en de voorstellen op hun verdiensten te toetsen. Als tweederde van de Raad van Wijze Lieden een negatief bindend advies geeft, gaat het terug naar het bestuursorgaan.

Ontwikkelen

Actieve leden werken in commissies samen om nieuwe activiteiten voor de Vlaamse Club te ontwikkelen. D.m.v. een businessplan worden draaiboeken uitgewerkt om zo deze kennis ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden.

engage-ok

Bijdragen

Zo wordt iedere leerling uiteindelijk een leraar. Elk aspirant lid wordt begeleid door een senior lid dat ervoor zorgt dat de VC snel geen geheimen meer voor je heeft en om datgene te vinden waar je het liefst actief aan wil bijdragen om uiteindelijk zelf senior lid te worden, daarmee is de cirkel rond!

connect

Verbinden

Deze activiteiten zullen mensen met eenzelfde behoefte en interesse in realiteit maar ook digitaal verbinden, en zo een vertrouwd samenzijn bewerkstelligen binnen de VC. Een doel waar men naartoe kan koersen om kracht en gezelligheid te tanken onder gelijkgezinde vrienden.

meeting-ok

Samenkomen

Onze activiteiten verbinden en brengen mensen met dezelfde interesses samen. Mensen die openstaan om iets nieuws en interessants te ontdekken om zo een sterke band te smeden binnen de VC. Ons samenkomen verbindt het nuttige met het aangename, waar de VC al bijna 100 jaar voor staat.

Nederlandstalige inborst

De vereniging had en heeft tot doel de kunsten, wetenschappen en letteren te bevorderen en ambieert daartoe een behuizing beschikbaar te stellen met een vergaderzaal welke ook geschikt is voor lezingen, concerten, tentoonstellingen, naast een leeszaal, een bibliotheek, en een gezelschapsruimte waar men onder het genot van een pintje in onze eigen taal gedachten kan uitwisselen over onze tradities, geschiedenis, folklore en Avondland in een pluralistisch eco.

De Vlaamse Club wil de Nederlandstalige culturele uitstraling bevorderen in Brussel, binnen de Brusselse Agglomeratie, maar evenzeer over het gehele Vlaamse landsgedeelte, alsmede internationale betrekkingen bevorderen door het inrichten van activiteiten met Europees en internationaal perspectief.

De Vlaamse Club wil betrachten de nodige afdelingen op te richten die de doelstellingen van de Vlaamse Club mede helpen realiseren, en te verbroederen door samenwerkingen met Vlaamse, Antwerpse, Limburgse, Brabantse organisaties om zo de regionale banden sterker te maken met praktische verbindingen die sociaal, cultureel en economisch de kwaliteit van deze doelgroep verbeteren telkens wanneer zij met ons samen deze banden versterken.

De “Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren” werd opgericht op 5 juli 1923 te Brussel. De Vlaamse Club beoogd(e)/beoogt de verzuiling en versnippering in het Nederlandstalige gemeenschapsleven te doorbreken door daadkracht voorleven.


120524131_150854670019782_2999004765383091509_n
106491902_111117293993520_8823344195869570032_n

Het gaat ons om woorden en daden, niet om ideologieën. In 1923 noemden onze stichters dat streven ‘volksverheffing’.

Het bouwen van een Elite die hypotheses bouwt en met elkaar in discours gaat over hoe de samenleving zou moeten veranderen en deze bevindingen daarna toetst aan de impact op de Levenskwaliteit (Quality of Life – QoL) van Burgers, is wat onze samenleving nodig heeft.

Academisch vereend en door de Nederlandse taal gesteund, dienen wij ons duidelijk en transparant uit te spreken en anno NU de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) door middel van Burgerparticipatie te meten en met activiteiten te verbinden die lokaal, regionaal en internationaal het ‘Best Practice’ principe als voorbeeld dienen.

Wij doen aan geene (partij-)politiek hier

De stelling van Dr. Van der Ghinst geldt nog steeds.

Uit onze geschiedenis leren we dat onze regio, beter bekend als de blauwe banaan die zich uitstrekt van midden Engeland tot in Noord-Italië, zich altijd al beter wist aan te passen aan nieuwe omstandigheden dan andere regio’s. De Brabantse samenhang, het vertrouwen dat we het samen moeten doen, het ‘Were di’ om zelf het heft in eigen hand te nemen, heeft altijd voor grote innovaties en sociale, culturele en economische rijkdom gezorgd.
Als verenigingsvorm koos men voor de club, omdat onder clubleven verstaan werd: vriendschappelijke ontmoetingen van mensen die elkaar leren kennen, waarderen en elkaars opinie respecteren. De Vlaamse Club is de wieg en wegbereider voor vele initiatieven zoals het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) in België en de daaruit voortvloeiende instituten zoals de Taalunie en dit alles in een Groot-Nederlandse traditie. Net als in het verleden blijft de club een ruimte om te depolariseren d.m.v. een academisch discours over alle hypothesen in een ongedwongen en gezellige omgeving.

Zo ontstond een ontmoetingsplaats voor Nederlandstaligen (Vlamingen, Brabanders, Limburgers, etc.) in de verfranste Belgische hoofdstad. Niettemin was de Club ook tolerant tegenover Franstalige gasten die de bijeenkomsten bijwoonden. En vandaag de dag zijn het de expats uit de EU-instellingen die interesse hebben om deel uit te maken van de Nederlandstalige stamgemeenschap in Brussel. De vereniging werd een podium waarvan kunstenaars, letterkundigen, wetenschapsmensen en politici graag gebruik maakten (en maken!) om ons publiek en de leden te bereiken.